Обадете ни се на:
тел: 094 / 601757
 
 
 
 
 

Иновативен проект

Иновативният проект е свързан с формиране на екологочно съзнание и култура у деца, родители и учители. В иновативните дейности ще се включат 107 деца от ДГ“Желязко Попниколов“, гр.Видин и филиал ДГ“Чучулига“, с. Градец, техните родители и 11 учители.

Иновативният проект включва:

- набор от теми по екологично образование, интегрирани в педагогическите ситуации по различните образователни направления.

- нетрадиционни методи, които да улеснят учителите в изпълнението на поставените задачи.

- внедряванена ИКТ/нови технологии в образователния процес.

- подхода „ Учене чрез опит и преживяване“ – учене с различен тип активност, защото нещата се чувстват, правят и разбират.

- изнасяне на обучението в двора на детската градина и сред природата, с цел насърчаване на позитивните преживявания в природата  и развитие на позитивно отношенние и емоционална привързаност към нея.

 

Мото на проекта:

„Тази Земя не сме я наследили от нашите предци, а сме я взели назаем от нашите деца“

1.1. Основни цели:

1.  Формиране на екологично съзнание и култура у деца.

2. Изграждане на динамични стериотипи у детето за взаимодействие с природата.

3. Ангажираност и съпричастност на родителите и обществеността за формиране на екологична култура на децата.

4. Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес чрез ефективно използване на нови методи и ИКТ.

1.2. Основни резултати:

1. За децата:

- Формиране на екологични знания и умения.

- Основа на активна гражданска и социална позиция.

- Практически умения за екологосъобразно поведение в реални житейски ситуации.

- Развиване на ключови компетенции.

2. За родителите:

- Повишаване на собствената екологична култура.

- Отговорност за възпитаване на екологично поведение у техните деца.

- Създаване на по-тесни връзки детска градина-семейство.

3. За учителите:

- Провокиране на творчество за иновативни дейности.

- Повишаване на дигиталните компетенции чрез създаване и използване на електронни ресурси.

- Повишаване на професионалните компетенции чрез използване и споделяне на нови методи.

- Нови начини за сътрудничество с родителите.

- Работа в екип.

4. За детската градина:

- Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес.

- Повишаване на доверието в екипа на детската градина.

- Повишаване престижа на детската градина .

Свържете се с нас

ДГ "Желязко Попниколов"

гр. Видин, ул. 6-ти септември" № 9

Тел: 094 601757

Mail: cdg1_vd@abv.bg

Форма за контакт