Проект

Иновативен проект „Земята – наш общ дом“

 

Проект

Иновативен проект „Земята – наш общ дом“

Иновативният проект е свързан с формиране на екологично съзнание и култура у деца, родители и учители. В иновативните дейности ще се включват 107 деца от ДГ“Желязко Попниколов“, гр.Видин и филиал ДГ“Чучулига“, с. Градец, тези родители и 11 учители.

Иновативният проект включва: – набор от теми по екологично образование, интегрирани в педагогическите ситуации по всички образователни направления. – нетрадиционни методи, които да улеснят учителите в изпълнението на поставените задачи. – внедрявана ИКТ/нови технологии в образователния процес. – подхода „ Учене чрез опит и преживяване“ – учение с различен тип активност, защото нещо се чувства, прави и разбира. – изнасяне на обучението в двора на детската градина и сред природата, с цел подчертаване на позитивните преживявания в природата и развитие на позитивно отношение и емоционална привързаност към нея. Мото на проекта: „Тази Земя не сме я наследили от нашите предци, а сме я взели назаем от нашите деца“ 1.1. Основни цели: 1. Формиране на екологично съзнание и култура у децата. 2. Изграждане на динамични стереотипи у детето за взаимодействие с природата. 3. Ангажираност и съпричастност на родителите и обществеността за формиране на екологична култура на децата. 4. Повишаване на качеството на възпитателно-образователния процес чрез ефективно използване на нови методи и ИКТ. 1.2. Основни резултати: 1. За децата: – Формиране на екологични знания и умения. – Основа на активна гражданска и социална позиция. – Практически умения за екологосъобразно поведение в реални житейски ситуации. – Развиване на ключови компетенции. 2. За родителите: – Повишаване на собствената екологична култура. – Отговорност за възпитаване на екологично поведение у техните деца. – Създаване на по-тесни връзки детска градина-семейство. 3. За учителите: – Провокиране на творчество за иновативни дейности. – Повишаване на дигиталните компетенции чрез създаване и използване на електронни ресурси. – Повишаване на професионалните компетенции чрез използване и споделяне на нови методи. – Нови начини за сътрудничество със родителите. – Работа в екип. 4. За детската градина: – Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес. – Повишаване на доверието в екипа на детската градина. – Повишаване на престижа на детската градина .

Дата

2006 – 2009г.