Документи

Правилници и заповеди

Правилник за дейността на детската градина

Правилник за вътрешния трудов ред

Заповед за преименуване на детското заведение