Проект

Програма Еразъм+

Проект

Развиване на социалните компетенции на децата с езиково обучение в ранна детска възраст

Многоезичието отваря вратите в разбирането на други култури, което е от съществено
значение за уважението, толерантността и допринася за различните начини на мислене
и разширява собствената културна перспектива.
Нашите целеви групи ще бъдат детски градини, педагози в училище и детска градина,
както и родители по отношение на езиковото обучение. Също така бихме искали да
ангажираме общината и да укрепим сътрудничеството между различни партньори в
местната среда, за да подобрим качеството на живот в регион с ограничени ресурси и
възможности. Проектът трябва да се осъществява транснационално, за да се научи чрез
обмен на практики, учене чрез практикуване, обучение на нещата в учебна професия и
езикови умения, в международна среда и по този начин подобро разбирателство между
различните култури. Този проект е иновативен, тъй като искаме да допринесем или
поне да дадем представа за това как да разработим модел собствен подход за
изучаване на езици и интердисциплинарен подход в предучилищното образование.

Дата

June 15th, 2017

Галерия